Menu Close

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Darželyje „Vaikų pieva“ nuolat veikia Vaiko gerovės komisija ( VGK).

Pirmininkas –Vilma Einikienė –  direktorė

Nariai: mokytojos Julija Metrikienė ir Lina Česnauskienė

            logopedė – specialioji pedagogė – Nijolė Grimalienė

            psichologė – Karolina Silickė

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

1. Nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;

2. Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;

3. Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį/pakartotinį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

4. Teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo.