Menu Close

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Darželyje veikia priešmokyklinio ugdymo grupė ir priešmokyklinis ugdymas teikiamas vadovaujantis atnaujinta priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pradinėse klasėse. Specialistai pabrėžia, kad prieš pirmąją klasę vaikams svarbiausia ne išmokti rašyti ar skaityti, bet pasirengti psichologiškai. Priešmokyklinis ugdymas vis labiau suprantamas kaip labai svarbi didaktinė terpė, kurioje, iš vienos pusės, pasirengimo mokyklai etapas, o iš kitos – asmenybės ugdymo(si) erdvė.

Atnaujintoje Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje siekiama atitikties šiuolaikiniam požiūriui į vaiką ir jo ugdymąsi, į 5–6 m. vaiko amžiaus tarpsnio ypatumus: suformuluota programos paskirtis, tikslas, uždaviniai, prie kurių derinamos kompetencijos, pasiekimų sritys, pasiekimai, mokymosi turinys ir pasiekimų lygių požymiai. Programa orientuoja į kompetencijomis grįstą ugdymą(si). Ugdomi vaiko gebėjimai, kurie jam bus svarbūs pradėjus lankyti mokyklą, ir ypač – socialinė kompetencija. Tai yra tokie vaiko gebėjimai, kuriuos jis gali įgyti kartu su bendraamžiais priešmokyklinėje grupėje – užsiimti bendra veikla su kitais, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, tartis ir susitarti dėl bendrų taisyklių, išmokti taikiai ir pagarbiai spręsti konfliktus, gebėti išgirsti draugus ir suaugusiuosius, rasti savo vietą bendruomenėje, būti empatišku, padėti kitiems.

Darželyje taikomas formuojamasis vaikų pasiekimų vertinimas, atliepiantis vaiko ūgtį . Informacija apie vaiko pasiekimus kaupiama ir fiksuojama vaiko pasiekimų apraše. Vaiko pasiekimai pateikiami aprašomuoju būdu-trumpais komentarais, nusakančiais, kokios yra vaiko stiprybės, kas jau pasiekta, o ką reikia tobulinti.