Menu Close

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinis amžius yra nuostabus ir ypatingas, nes būtent šiuo amžiaus tarpsniu formuojasi svarbiausios vaiko asmenybės savybės, jo suvokimo, mąstymo, bendravimo ypatybės. Ikimokyklinukas pamažu tampa savarankiškesnis, iniciatyvesnis, labiau bendraujantis, pradeda daugiau pasitikėti kitais žmonėmis. Jis smalsiai tyrinėja pasaulį, eksperimentuoja, išbando naujus problemų sprendimo būdus. Šiuo laikotarpiu vaikui itin svarbu dėmesinga suaugusiųjų – tėvų ir pedagogų – pagalba: jų supratimas ir palaikymas, emociškai saugi ir rami aplinka.

Darželyje orientuojamės į lėtą ugdymą(si). Lėtas ugdymas yra subalansuotas ugdymas. Laiko mokymuisi pajauta yra labai personalizuota, subjektyvi ir dinaminė. Vaikai turi laiko įsitraukti ir pajausti, patirti kiekvieną momentą, laiko giliai apmąstyti, labiau išsikalbėti – išreikšti, diskutuoti, argumentuoti, išsamiau ištyrinėti, įsivaizduoti, fantazuoti, reflektuoti, praktikuoti pasirinkimus, preferencijas, savikontrolę. Tikime, kad pagrindinė vaikų ugdymosi forma turi būti ir yra žaidimas. Stengiamės, kad vaikų vaizduotės, kalbos, mąstymo, kūno raiškos žaismė lydėtų kiekvieną vaikų veiklą, tyrinėjimus bei atradimus.

Vaikų ugdymo(si) pasiekimus vertiname pagal kiekvieno vaiko individualią pažangą (du kartus per metus). Pagrindiniai vaiko pasiekimų stebėtojai ir vertintojai yra grupių pedagogai. Jų informaciją apie vaikus papildo pagalbos vaikui specialistas, meninio ugdymo mokytojas. Pasiekimus fiksuojame atsižvelgiant į ugdymo(si) kompetencijas. Mokslo metų pabaigoje, individualių pokalbių metu pristatome tėvams ugdymo programos rezultatus: apibendriname vaikų pasiekimus, įvardiname sritis, kur vaikai padarė ryškiausią pažangą ir sritis, kur pastebimi ugdymo sunkumai.